Algemene voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Algemeenheden.

 1. Onderhavige voorwaarden maken een essentieel deel uit van de overeenkomst. Er kon alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwoorden voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de onderhavige.
 2. Onze offerten zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder enige verbintenis. De bestellingen worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door de heer Curd Callewaert.
 3. Afwijkingen die zouden voorkomen in lastenboeken, plannen of andere documenten, naar dewelke niet uitdrukkelijk werd verwezen, zijn ons niet tegenstelbaar.
 4. Onze prijzen zijn exclusief B.T.W.. De bestekken en offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van prestaties, lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Iedere stijging van prijzen van de lonen en materialen ongeacht hoe deze stijging ontstaat, tussen de besteldatum en de datum van levering valt ten laste van koper - besteller van de werken.

 

2. Uitvoering.

 

 1. De leveringen en/of de werken gebeuren op volledige verantwoordelijkheid van de besteller. De besteller is streng gehouden ons dienaangaande alle vereiste instructies te geven en de nodige voorzorgen te treffen, opdat de werken en/of leveringen makkelijk en veilig zouden kunnen worden uitgevoerd. Zoniet wordt de aangebrachte schade volledig ten zijne laste gelegd.
 2. De (af)leveringsdatum is een streefdatum. Hij zal zo goed mogelijk door ons worden nageleefd. Vertragingen zijn geen aanleiding tot verbreking van het contract of tot schadevergoeding.
 3. Indien een bestelling verscheidene leveringen of prestaties vereist of op verscheidene data dient uitgevoerd te worden, behouden wij ons het recht voor alle verdere uitvoeringen te staken zo een factuur niet op de vervaldag wordt betaald.
 4. Een verandering van het ontwerp dat reeds in uitvoering is alsook ieder geval van overmacht kan ons van al onze verbintenissen ontslaan, maar laten de koper - besteller niet toe zijn contract te verbreken.
 5. Wij behouden ons het recht voor geheel of gedeeltelijk de werken in onderaanneming te laten uitvoeren. Het is ons toegelaten op de werven materialen te leveren afkomstig van derden van verschillend merk dan vermeld in onze offerten of contracten, maar van dezelfde kwaliteit en prijs, indien moeilijkheden van bevoorrading zich voordoen.
 6. Indien wij werken uitvoeren in onderaanneming, dan is de niet-oplevering tussen bouwheer en hoofdaannemer ons als onderaannemer niet tegenstelbaar.
 7. Klachten die slaan op de eventuele niet-conformiteit van onze werken of levering en/of op eventuele zichtbare gebreken, moeten ons schriftelijk en aangetekend gemeld worden binnen 48 uren na de uitvoering van de werken, deze slaande op eventuele onzichtbare gebreken, binnen de 6 werkdagen na hun ontdekking. Bij gebreke aan klacht binnen voormelde termijnen worden de uitgevoerde werken of leveringen als aanvaard beschouwd. In ieder geval dient een eventuele vordering wegens verborgen gebreken te worden ingesteld binnen een termijn van 1 jaar na ontdekking ervan, dit op straffe van onontvankelijkheid. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten die hun oorzaak vinden in onvoldoende onderhoud, normale slijtage, een onjuist gebruik van de materialen, gebrek aan toezicht, wijzigingen of herstellingen uitgevoerd door derden of door de klant. De materialen worden alleen gedekt door de waarborg toegestaan door de leverancier, fabrikant of importeur van het gekozen materiaal. Onze waarborg strekt zich in elk geval nooit verder uit dan zes maanden na de levering of na de uitvoering van de werken.

 

3. Vrijwaring - Aansprakelijkheid

 

 1. Onze vrijwaringsverplichting met betrekking tot de gebreken aan de geleverde goederen strekt zich niet verder dan onze leveranciers en zijn bovendien onderworpen aan dezelfde beperkingen die deze leveranciers in hun algemene voorwaarden voorzien. Onze aansprakelijkheid kan in elk geval nooit verder strekken dan de loutere vervanging zonder dat een bijkomende schadevergoeding geëist zou kunnen worden. Onze gebeurlijke aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het bedrag van de eventuele tussenkomst van de BA verzekeraar in het kader van haar polis beroepsaansprakelijkheid. De schadevergoeding waartoe wij eventueel gehouden zijn ten aanzien van de klant/ contractspartij/ derden, zal bijgevolg nooit hoger zijn dan de dekking verleend krachtens de BA verzekering. Vergoeding voor indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder indirecte schade dient o.m. te worden begrepen (niet-limitatieve opsomming): gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, etc.
 2. Onze eventuele aansprakelijkheid alsook de verschafte waarborg vervalt indien de door ons geleverde materialen of werken blootgesteld worden aan abnormaal of buitengewoon gebruik, belasting of slijtage dan wel indien de klant of een derde éénzijdig herstellingen of wijzigingen aanbrengt.
 3. In geen geval kan de opdrachtgever een gebeurlijke aansprakelijkheid op grond van artikel 544 B.W. op ons overdragen dan wel verhaal uitoefenen tegen ons in het geval waarin hij wordt aangesproken wegens burenhinder. “

 

4. Eigendomsvoorbehoud.

 1. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over de verkochte en/of geleverde goederen en zijn toebehoren op de opdrachtgever overgaan van bij het sluiten van de overeenkomst, maar dat zij onze uitsluitende eigendom blijven zolang de opdrachtgever zijn verplichtingen niet volledig heeft uitgevoerd, onder andere de verkoopprijs nog niet volledig heeft betaald, eventuele nalatigheidsintresten nog verschuldigd is of ook nog alle bijkomende kosten. Het is de opdrachtgever verboden de verkochte goederen  hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde, of erover op enige wijze te beschikken, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald. Deze clausule geldt in uitdrukkelijke afwijking van artikel 1583 B.W.
 2. In geval van niet-naleving van dit verbod, zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs door de opdrachtgever verschuldigd zijn. Worden de koopwaren of geleverde goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen.

 

5. Betalingen.

 

 1. Behoudens andersluidend beding dienen onze facturen contant te worden betaald op ons adres te Wingene, en dit zonder korting. Wij verzaken niet aan deze stelregel, zelfs bij inning door postcheque, bank of door middel van wissels.
 2. Bij niet-betaling op de gestelde vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar. Ook worden alle verschuldigde som­men eisbaar, welke betalingsovereenkomst er ook moge gemaakt zijn.
 3. Bovendien zal bij wanbetaling ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning het schuldig gebleven factuurbedrag verhoogd worden met 10%, met een minimum van 50 Euro en dit onverminderd de toepassing van de hierboven vermelde verwijlintresten.
 4. De aanvraag tot gerechtelijk akkoord, staking van betaling - zelfs niet officieel vastgesteld - of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde koopwaar onmiddellijk opeisbaar zijn. Wij behouden ons in dit geval tevens het recht voor de reeds gedane bestellingen te annuleren en bij aangetekend schrijven, dit binnen de acht dagen na kennisname van dergelijke gebeurte­nis, en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 5. Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde persoon en de goederen aan deze laatste worden geleverd, blijft de besteller echter verantwoor­delijk en doet borg voor de betaling van de factuur. Door de aflevering op de door de besteller aangeduide plaats, erkent de besteller de levering en/of prestaties te hebben ontvangen. Door het enkel feit van te bestellen voor een derde, doet de besteller als borg afstand van het hem door artikel 2021 B.W. toegekend voorrecht van uitwinning en verbindt hij zich hoofdelijk met de derde voor wie hij bestelde.

 

 

6. Verbreking en ontbinding van de overeenkomst.

 1. Ontbinding door de koper-besteller van de overeenkomst kan slechts mits ons voorafgaand schriftelijk antwoord.
 2. In geval van niet-uitvoering door de koper-aanbesteder van één van zijn verplichtingen en onder meer bij gebrek aan betaling van een enkele levering of prestatie hebben wij het recht, nadat een schriftelijke verwittiging binnen de acht dagen zonder gevolg is gebleven, onmiddel­lijk een einde te maken aan de uitvoering van een gesloten overeenkomst of aan de verzending van verkochte goederen.
 3. Wij zullen alsdan gemachtigd zijn de onmiddellijke betaling van al de gedane leveringen, prestaties en werken alsmede verbreking van de overeenkomst ten nadele van de koper-besteller en de veroordeling van deze laatste tot vergoeding voor kosten, schade en intresten te eisen.
 4. Wanneer de koper-aanbesteder de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, of de overeen­komst niet nakomt verbindt hij er zich toe ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, onze werken en de gederfde winst die geraamd wordt op 25% van het bedrag der werken dat ons wordt afgenomen.

 

7. Bevoegde rechtsmacht.

 

 1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht.
 2. Alle betwistingen van welke aard ook vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Brugge. Wij behouden ons evenwel het recht voor om de koper te dagvaarden op iedere andere plaats door de wet toegelaten.
 3. Wij zien niet af van deze clausule wanneer wij op de koper een wissel trekken.